ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodaties welke worden verhuurd onder de naam Koetsementen Verhuur , ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56987692.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: overeenkomst tussen Koetsementen Verhuur en een huurder inzake de verhuur van een accommodatie, louter voor kortdurend recreatief gebruik, waarbij de accommodatie feitelijk ter beschikking gesteld wordt. Koetsementen Verhuur hierna te noemen: verhuurder.

Huurder: de (rechts-)perso(o)n(en) die met verhuurder een overeenkomst heeft/hebben gesloten.

Gebruiker: huurder en de door huurder opgegeven perso(o)n(en)die gebruik (kunnen) maken van de door huurder gehuurde accommodatie.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen verhuurder en huurder.

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u heeft gereserveerd, ontvangt u van ons binnen 48 uur een bevestiging. Indien u binnen tien dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen huurder en Koetsementen Verhuur komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan huurder hebben bevestigd. De reserveringsbevestiging tezamen met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de bevestiging, vormen samen de huurovereenkomst. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik.

Betaling

Wij verzoeken huurder om 50% van de huursom te voldoen 28 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De andere 50% dient huurder 28 dagen voor de aankomstdatum aan verhuurder te hebben betaald. Indien de reservering ligt binnen 14 dagen voor de aankomstdatum dient huurder bij de ontvangst van de reserveringsbevestiging 100% van het factuurbedrag ineens aan Koetsementen Verhuur over te maken. De aanbetaling en/of betaling dient huurder over te maken op het door Koetsementen Verhuur aan huurder doorgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van naam en reserveringsnummer.

Met het voldoen van een termijn of de gehele huursom bevestigt huurder de reservering en komt de overeenkomst tot stand. Daarnaast bevestigt huurder de Algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behoudt Koetsementen Verhuur het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Sleutel

De sleutel wordt aan huurder overgedragen via een sleutelkluis.

De huurder is nimmer gerechtigd de overige aanwezige sleutels onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen, dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutels van de vakantiewoning/appartement worden door Koetsementen Verhuur in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutels blijven eigendom van verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige wijze van verloren gaan van een van de sleutels is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150,00.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op kosten van huurder.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Annulering is enkel geldig als huurder binnen de termijn een bevestiging heeft gehad.

Hiervoor gelden de volgende regels:

- Annuleren tot 100 dagen voor aankomst: restitutie van aanbetaling.

- Annuleren vanaf 100 dagen tot 28 dagen voor check-in: huurder is aanbetaling van 50% verschuldigd.

- Annuleren vanaf 28 dagen voor aankomst: huurder is 100% verschuldigd.

In geval van no show of vervroegd vertrek: huurder is het volledige huurbedrag verschuldigd.
In geval van annulering door verhuurder worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

In geval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar is of komt, is verhuurder gerechtigd huurder een door verhuurder te bepalen gelijkwaardige of betere vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Huurder zal in dat geval verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken.

Verblijf

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur gebruikmaken van de vakantiewoning/het appartement.

Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning/het appartement om 10.00 uur te hebben verlaten.

 • De vakantiewoning is rookvrij.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding en aan te bieden bij de afvalverzamelplaatsen.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vier is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. 
 • Het verplaatsen van kasten, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van het binnen inventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • De woning wordt niet verhuurd aan groepen jongeren en/of ten behoeve van een vrijgezellenfeesten. Indien blijkt dat de aanvrager alsnog de vakantie gebruik ten behoeve van voorgenoemde doeleinden heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom te beëindigen.
 • Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van omliggende (vakantie)woningen.
 • Voor het plegen van noodzakelijk (tuin-)onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens zijn verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ schade/ klachten

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan hen kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct.

Koetsementen Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en de instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van uw gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Het is verboden illegaal te downloaden, te uploaden of te streamen. De huurder is zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/ overtreder worden op verzoek van autoriteiten kenbaar gemaakt. Alle door de verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald. U bent zelfverantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren). Verhuurder stelt zich daarvoor niet aansprakelijk. Mocht u een klacht willen indienen, dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers.
Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 • Geen etenswaren in de (koel)kast achterlaten.
 • Tuinkussens (indien aanwezig) graag binnen leggen.
 • Eventueel breukwerk en/ of schade melden bij de verhuurder.
 • Thermostaat terugzetten naar 15 graden Celsius. De knoppen van de radiatoren niet dichtdraaien.
 • Eventueel gehuurd beddengoed afhalen, opvouwen en bij de deur leggen.
 • De vaatwasser leegmaken.
 • Alle afvalbakken in het huis leegmaken. Afval weggooien in de daarvoor bestemde containers.
 • Meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plaats (Het is niet toegestaan binnen meubilair naar buiten te verplaatsen).
 • Alle stekkers van apparatuur en/of lampen in het stopcontact laten zitten.
 • Het is niet toegestaan de instellingen van televisie te veranderen.

De eindschoonmaak die aan u is doorgerekend betreft normale schoonmaakkosten. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn dan zullen deze worden doorberekend.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/ huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Wijzigingen en drukfouten in data en tarieven zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Privacy

Alle gegevens die huurder verstrekt aan verhuurder worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over producten en diensten van Koetsementen Verhuur te geven. Gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij we voor uw reservering gebruik maken van een beheerder. Op de verwerking van alle gegevens is ons privacyreglement van toepassing.

Op verzoek van huurder zullen wij zijn gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Indien huurder geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kan huurder dat kenbaar maken aan verhuurder per post aan Koetsementen Verhuur of e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 

Privacyverklaring

Koetsementen Verhuur Domburg, gevestigd aan Weststraat 24 4357 BM Domburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koetsementen Verhuur Domburg
Weststraat 24

4357 BM Domburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koetsementen Verhuur Domburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koetsementen Verhuur Domburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Koetsementen Verhuur Domburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koetsementen Verhuur Domburg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koetsementen Verhuur Domburg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koetsementen Verhuur Domburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemeen: Bewaartermijn niet langer dan strikt nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.
 • Reservering: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na definitieve reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen).
 • Nieuwsbrief: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koetsementen Verhuur Domburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Koetsementen Verhuur Domburg maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. De volgende handelingen zijn uitgevoerd om deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren:

 • Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld
 • Bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Koetsementen Verhuur Domburg heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koetsementen Verhuur Domburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koetsementen Verhuur Domburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koetsementen Verhuur Domburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies aanpassen

Wilt u uw cookie voorkeuren toch aanpassen? Klik dan op de knop hieronder.

Cookie Policy